Redactiestatuut

Redactiestatuut voor HvanA

journalistiek platform voor de Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam, februari 2021

 

Artikel 1. Algemeen

 

HvanA is een journalistiek platform van de zelfstandige Stichting HvanA, die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk media-uitingen te verzorgen, onder meer bestemd voor studenten en personeel van de Hogeschool van Amsterdam.
Dit redactiestatuut regelt de doelstelling en mate van onafhankelijkheid van HvanA, en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bij HvanA betrokken partijen (stichtingsbestuur, de HvA, de redactie, de redactieadviesraad), alsmede de werkwijze bij klachten en geschillen.

 

Artikel 2. Doelstelling en onafhankelijkheid

 

1. De media-uiting HvanA heeft een samenbindende functie in die zin dat ze beoogt dienstbaar te zijn aan de belangen van de Hogeschool van Amsterdam, door op evenwichtige wijze tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van studenten en medewerkers.

2. Binnen het onder het eerste lid genoemde kader stelt HvanA zich ten doel de medewerkers en studenten van de hogeschool via alle beschikbare informatiekanalen:

a. te informeren over voor hen relevante interne en externe gebeurtenissen en ontwikkelingen;

b. een bijdrage te leveren aan de meningsvorming omtrent zaken die van belang worden geacht voor de HvA, haar studenten en medewerkers, en onder meer het hoger beroepsonderwijs, toegepast wetenschappelijk onderzoek, en het bestuur van de instelling;

c. een platform te bieden voor studenten en medewerkers van de HvA om bij te dragen aan deze informatievoorziening.

3. HvanA is een onafhankelijk journalistiek medium dat wordt gemaakt binnen het kader van het eerste genoemde lid van dit artikel, zonder directe aanwijzingen over de inhoud van het stichtingsbestuur, het college van bestuur van de HvA, noch van derden.

 

Artikel 3. Het bestuur van de stichting

 

1. HvanA is een uitgave van de Stichting HvanA, in dezen vertegenwoordigd door het bestuur;

2. Het bestuur behartigt de belangen van de stichting en van allen die bij de stichting werkzaam zijn, in de ruimste zin van het woord, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de redactie voor de redactionele samenstelling van de inhoud van de media-uitingen en de verantwoordelijkheid van de redactieadviesraad;

3. Het bestuur benoemt de hoofdredacteur/directeur, op voordracht van een door het bestuur te benoemen sollicitatiecommissie. Een dergelijk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de fungerende bestuursleden;

4. Het bestuur stelt tevens de arbeidsvoorwaarden voor de hoofdredacteur/directeur vast;

5. Het bestuur besluit tot schorsing en ontslag van de hoofdredacteur/directeur uitsluitend na overleg met de redactieadviesraad en gehoord de betrokkenen en overige leden van de redactie;

6. De hoofdredacteur/directeur woont de vergaderingen van het bestuur bij – tenzij door het bestuur anders wordt beslist – en heeft daarin een adviserende stem. De hoofdredacteur/directeur is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de bestuursvergadering en de archivering daarvan;

7. Het bestuur kan besluiten aan de hoofdredacteur/directeur (andere) bevoegdheden toe te kennen, waaronder de bevoegdheid de stichting – op grond van procuratie – te vertegenwoordigen, voor zover daarin niet in de statuten van de stichting is voorzien.

 

Artikel 4. De hoofdredacteur/directeur

 

1. De hoofdredacteur/directeur is tegenover het bestuur verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de media-uitingen en geeft leiding aan de redactie en de aan de redactie verbonden medewerkers;

2. De hoofdredacteur/directeur is tegenover het bestuur verantwoordelijk voor het zakelijk beleid en het management van de media-uitgaven;

3. De hoofdredacteur/directeur is bevoegd rechtshandelingen te verrichten die de exploitatie van de media-uitingen betreffen. De omvang van deze bevoegdheid wordt vastgesteld door het stichtingsbestuur;

4. De hoofdredacteur/directeur stelt de formule van de media-uitingen onder de titel HvanA en wijzingen daarvan vast;

5. De hoofdredacteur/directeur benoemt en ontslaat de personeelsleden van de stichting. Met betrekking tot het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden stelt het stichtingsbestuur op voordracht van de hoofdredacteur/directeur de hoofdlijnen vast. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen voor het personeel van de Hogeschool van Amsterdam;

6. De hoofdredacteur/directeur onderhoudt de contacten met het stichtingsbestuur en het bestuur van de HvA, en pleegt periodiek overleg met de redactieadviesraad over het redactionele beleid;

7. De hoofdredacteur/directeur overlegt het bestuur eenmaal per jaar, zo mogelijk uiterlijk per 1 oktober, een begroting voor het daaropvolgende begrotingsjaar. Tevens worden voor 1 februari overgelegd de voorlopige jaarcijfers betreffende het afgelopen boekjaar.

 

Artikel 5. De Hogeschool van Amsterdam


1. De Hogeschool van Amsterdam is opdrachtgever en subsidiënt van de Stichting HvanA, in het bijzonder voor het medium HvanA, vanuit het kader geschetst in artikel 1 en 2, onverminderd de zelfstandigheid van de stichting en de journalistieke onafhankelijkheid zoals vermeld in artikel 2, lid 3.

2. De hoofdredacteur/directeur voert regelmatig overleg met subsidiënt over samenwerking en redactionele koers, in lijn met artikel 6, lid 3 van dit statuut. Dit overleg vindt plaats met het College van Bestuur van de instelling, of een daar haar aangewezen vertegenwoordiger.

3. Voor de inhoud van de subsidievoorwaarden wordt, los van deze statuten, verwezen naar de in juli 2017 opgestelde en door HvA en de stichting geaccordeerde Subsidievoorwaarden voor HvanA.

4. Voor de werkwijze bij klachten en geschillen wordt verwezen naar artikel 6, 7, 8 en 9 van dit statuut.    

 

Artikel 6. De redactie

 

1. De redactie bestaat uit de hoofdredacteur/directeur, redacteuren en redactiemedewerkers die in dienst zijn van de Stichting HvanA;

2. De redactie voert haar taak uit, binnen het kader van hetgeen in artikel 2 van dit statuut is vastgelegd, zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of van binnenuit anders dan op de wijze zoals in dit statuut is geregeld;

3. De redactie werkt in lijn met de Gedragscode voor Nederlandse journalisten van het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Leidraad die is opgesteld door de Raad voor de Journalistiek. Die zien onder meer toe op zaken als de juiste toepassing van hoor en wederhoor en andere journalistieke professionele uitgangspunten (zie bijlage voor betreffende code en leidraad)

 

Artikel 7. De redactieadviesraad

 

1. De redactieadviesraad telt drie leden. Een zetel is bestemd voor een personeelslid van de Hogeschool van Amsterdam. Een zetel is bestemd voor een student van de Hogeschool van Amsterdam. Een zetel is bestemd voor een deskundige op het gebied van de journalistiek die niet ook behoort tot een der geledingen van de gemeenschap van de Hogeschool van Amsterdam;

2. De leden van de redactieadviesraad worden door het bestuur benoemd. Indien een vacature ontstaat, doet de adviesraad een voordracht voor vervulling van de vacature aan het stichtingsbestuur;

3. Leden van het bestuur en leden van de redactie kunnen niet benoemd worden tot lid van de redactieadviesraad;

4. De leden van de redactieadviesraad worden benoemd voor een termijn van twee jaar en kunnen daarna één keer worden herbenoemd;

5. De adviesraad geeft de redactie gevraagd en ongevraagd advies over het redactionele beleid, de redactionele onafhankelijkheid en de inhoud en vormgeving van de media-uitingen;

6. De adviesraad heeft periodiek overleg met de hoofdredacteur/directeur over het redactionele beleid en komt minstens vier keer per jaar bijeen;

7. De raad brengt regelmatig verslag uit van haar activiteiten aan het stichtingsbestuur.

 

Artikel 8. Werkwijze bij klachten

 

1. Klachten over de inhoud van HvanA worden ingediend bij de hoofdredacteur/directeur, die daarop een beslissing neemt;

2. Indien een klager zich niet in de beslissing van de hoofdredacteur kan vinden, kan hij/zij zich voor een heroverweging wenden tot de redactieadviesraad. Deze beslist gehoord de hoofdredacteur/directeur en motiveert schriftelijk;

3. Indien een klager zich niet in de beslissing van de redactieadviesraad kan vinden, kan hij/zij zich wenden tot het bestuur. Deze beslist gehoord de hoofdredacteur/directeur en de redactieadviesraad, en motiveert schriftelijk;

4. De hoofdredacteur/directeur is gehouden tot het plaatsen van rectificaties of aanvullingen in voorkomende gevallen.

 

Artikel 9. Werkwijze bij geschillen

 

1. Redacteuren die omtrent de inhoud en productie van HvanA een ander standpunt huldigen dan de hoofdredacteur/directeur zijn te allen tijde bevoegd om dit ter kennis te stellen aan het stichtingsbestuur en de redactieadviesraad;

2. In geval van een geschil tussen hoofdredacteur/directeur en redacteur(en) over toepassing/en of interpretatie van dit statuut en/of redactioneel beleid wenden de partijen, of één van hen, zich tot het stichtingsbestuur. Die doet een bindende uitspraak, gehoord de partijen en na advies van de redactieadviesraad.

 

Artikel 10. Slotbepaling

 

1. Het bestuur van de Stichting HvanA is verantwoordelijk voor het redactiestatuut en draagt zorg voor evaluatie en bijstelling. Een besluit tot wijziging wordt genomen op voorstel van en/of na advies van de hoofdredacteur/directeur en na advies van de redactieadviesraad;

2. Over zaken waarin dit redactiestatuut niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting HvanA, na advies van de hoofdredacteur/directeur en zo nodig na raadpleging van de redactieadviesraad.